Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, април 2020.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у априлу 2020. године у односу на март 2020. године, у просјеку су остале непромијењене, у односу на април 2019. године у просјеку су ниже за 0,5% и у односу на децембар 2019. године у просјеку су ниже за 0,3%. 

 

Посматрано по намјени потрошње, у априлу 2020. године у односу на март 2020. године, цијене интермедијарних производа у просјеку су више за 0,3%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку су ниже за 0,2%,  цијене енергије ниже су за 0,1%, док су цијене капиталних производа, као и цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку остале непромијењене.

 

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у априлу 2020. године у односу на март 2020. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине, у просјеку су ниже за 6,2%, док су цијене подручја (B) Вађење руда и камена, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија, као и цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација у просјеку остале непромијењене.

 

По областима индустријске производње, у априлу 2020. године у односу на март 2020. године, забиљежен је раст цијена у областима: производња базних метала 12,0%; производња хемикалија и хемијских производа 1,0%; производња пића 0,7%; производња папира и производа од папира 0,4%; поправка и инсталација машина и опреме 0,3%; вађење руда метала, производња осталих производа од неметалних минерала по 0,2%; прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 0,1%.      

 

Пад цијена у априлу 2020. године у односу на март 2020. године, забиљежен је у областима: прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 6,2%; производња рачунара, електронских и оптичких производа 1,8%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 1,7%; производња одјеће 1,2%; вађење осталих руда и камена, производња прехрамбених производа по 0,3%; производња кокса и рафинисаних нафтних производа 0,2%; производња електричне опреме,  производња машина и опреме Д.Н. 0,1%.    

 

У преосталих дванаест области индустријске производње цијене су у априлу 2020. године у односу на март 2020. године, у просјеку остале на истом нивоу.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ