Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, април 2020.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у априлу 2020. године у односу на март 2020. године, у просјеку су ниже за 1,1%, у односу на април 2019. године ниже су за 3,0% и у односу на децембар 2019. године ниже су за 1,9%.

 

Посматрано по намјени потрошње, у априлу 2020. године, у односу на март 2020. године, цијене цијене нерајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 0,4%,  цијене интермедијарних производа у просјеку су ниже за 1,8%, цијене капиталних производа ниже су за 1,2%, цијене трајних производа за широку потрошњу ниже су за 0,6% и цијене енергије су ниже  за 0,1%.

 

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у априлу 2020. године, у односу на март 2020, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су ниже за 15,8%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија ниже су за 0,6% и цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су ниже су за 0,5%.

 

По областима индустријске производње, у априлу 2020. године, у односу на март 2020. године остварен је раст цијена у областима: производња хемикалија и хемијских производа 1,8%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,7%; производња прехрамбених производа 0,6%; производња пића 0,3%; вађење осталих руда и камена 0,2%.  

 

Пад цијена у априлу 2020. године, у односу на март 2020. године забиљежен је у областима: вађење руда метала 20,6%; производња моторних возила, приколица и полуприколица 5,6%; прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 2,6%; производња коже и производа од коже 1,3%; производња електричне опреме 1,0%; производња производа од гуме и пластичних маса 0,9%; прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 0,5%; производња папира и производа од папира, производња намјештаја по 0,3%; производња кокса и рафинисаних нафтних производа 0,1%.

 

У преосталих осам области индустријске производње цијене су у априлу 2020. године, у односу на март 2020. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ